• ajuda@registrelaboral.cat

Incompliment del registre de la jornada

Incompliment del registre de la jornada

La tasca dels Inspectors de Treball és vetllar pel compliment de la normativa en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals. Així doncs, en cas d’una inspecció, us requeriran l’entrega d’un document que acrediti que heu realitzat un control de la jornada de tots els treballadors.

Per tant, aquelles empreses que optin per no registrar la jornada, o quan aquesta es faci però hagi set objecte de manipulació i no concordi allò plasmat amb la realitat, seran requerides per tal que a partir de la visita, registrin la jornada de treball de tot el seu personal i a més a més, poden ser sancionades: amb una multa que pot comprendre dels 626 als 6.250 euros, al considerar que s’ha produït una transgressió de les normes i límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, complementàries, descansos, vacances, permisos, i en general, el temps de treball segons els articles 12, 23 i 34 a 38 de l’Estatut dels Treballadors.  

Una peculiaritat a destacar és la relativa als treballadors a temps parcial: A més de la sanció per no registrar la jornada, s’aplicaria la pressumpció iuris tantum que el contracte s’ha celebrat a temps complet, excepte que l’empresari pugui provar el contrari.

També parlaríem d’una infracció greu i per tant, s’imposaria una sanció del mateix import anterior, en cas de falta de comunicació als representants dels treballadors de les hores extres realitzades mitjançant l’entrega d’una còpia dels resums de la jornada, d’acord amb l’article 7.7 del Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’ordre social, aprovat mitjançant Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Sens perjudici de l’exposat anteriorment, també podeu ser objecte d’altres sancions, mitjançant la corresponent acta d’infracció i de liquidació, quan es constati que s’han produït excessos de jornada, se sobrepassen els límits de les hores extres, incompliment de les obligacions salarials, de cotització, entre d’altres.

En resum, us recomanem registrar, al més aviat possible, la jornada dels treballadors per evitar ser sancionats!!

Deixa el teu comentari