• ajuda@registrelaboral.cat

L'obligació de registrar la jornada

L'obligació de registrar la jornada

A partir del 12 de maig de 2019 és obligatori que totes les empreses registrin la jornada dels seus
treballadors, en virtut del Real decret llei 8/2019, de 12 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, que va modificar l'article 34 de l'Estatut dels treballadors, afegint l'apartat 9:

L'empresa garantitzarà el registre diari de la jornada, que haurà d'incloure l'horari concret d'inici i
finalització de la jornada de treball
de cada persona treballadora, sens perjudici de la flexibilitat
horària que s'estableixi en aquest article.

Mitjançant negocació col·lectiva o acord d'empresa, o, en el seu defecte, decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors a l'empresa, s'organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

L'empresa conservarà els registres a que es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandrà a discposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

A la següent publicació us explicarem més detalladament sobre aquesta obligació amb la reçent
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Deixa el teu comentari