• ajuda@registrelaboral.cat

Novetats sobre el registre de jornada

Novetats sobre el registre de jornada

El dia 4 de desembre de 2015 la Sala de lo Social de l’Audiència Nacional va dictar sentència número 301/2015 en la que es va declarar l’obligació de Bankia d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva de tota la plantilla, que permetés comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats.

Arran d’aquesta sentència, es va dictar una Instrucció de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social on es feia constar que aquesta obligació s’aplicaria a totes les empreses, qualsevol que sigui la seva activitat i el nombre de treballadors. De fet, son vàries les empreses que han estat sancionades per no disposar d’aquest registre.

Ara be, el dimecres dia 5 d’abril de 2017 es va fer pública la sentència del Ple de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem núm. 246/2017 que estima el recurs interposat per Bankia contra la mencionada sentència de l’Audiència Nacional que discrepa considerablement. El Suprem entén que “per ara” les empreses no estan obligades a dur un registre diari de tots els seus treballadors, no podent els Tribunals suplir al legislador imposant a les empreses l’establiment d’un complicat sistema de control horari.

No obstant l’anterior, sí afegeix que el registre s’ha de dur en tot cas respecte aquells treballadors que realitzin hores extraordinàries , havent de registrar les mateixes, al superar la jornada ordinària.

Tot això sense oblidar-nos que continua existint l’obligació de registrar la jornada dels treballadors a temps parcial, -obligació que en aquest cas sí que ve determinada a l’Estatut dels Treballadors, concretament a l’article 12.4-. És per aquest motiu, que considerem que totes aquelles empreses i treballadors autònoms que tenen treballadors assalariats que fan hores extraordinàries i/o tenen treballadors contractats a temps parcial els hi és molt útil el nostre sistema, per tal motiu, us explicarem en breu tots els seus avantatges.

Deixa el teu comentari