• ajuda@registrelaboral.cat

Sectors amb més risc de tenir una inspecció

Sectors amb més risc de tenir una inspecció

Si be ja hem anat dient que totes les empreses tenen l’obligació de registrar la jornada dels

seus treballadors (tant a temps parcial com els contractats a jornada completa), la Inspecció de Treball prioritzarà la seva actuació en determinats sectors seguint principalment dos criteris:

El primer criteri és actuar en aquelles empreses que tenen entre quatre i cinquanta treballadors.

I el segon criteri és l’activitat de l’empresa, tenint en compte, per tant, el seu codi CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques). Més concretament, l’actuació inspectora es centrarà prioritàriament en els següents sectors:

  • La indústria manufacturera: Dins de la qual es destaca la indústria de l’alimentació, la tèxtil, la de la confecció de peces de vestir, la indústria del cuir i del calçat, arts gràfiques i reproducció de suports gravats, com la impressió i l’enquadernació, i la fabricació de mobles.
  • El comerç a l’engròs i al detall, la reparació de vehicles de motor i motocicletes.
  • Les activitats financeres i d’assegurances (les dedicades als serveis financers, exceptuant les assegurances i fons de pensions).
  • Activitats sanitàries i de serveis socials.

Això no significa que la resta de sectors es lliurin de dur el registre de la jornada, ja que el que es pretén és evitar i per tant, controlar, que els treballadors de qualsevol empresa no facin més hores que les establertes al seu contracte i regular les hores extraordinàries.

Pel que fa a les hores extraordinàries, us recordem que no se’n poden fer més de vuitanta a l’any i que en cap cas els treballadors a temps parcial en poden fer (sens perjudici de les hores complementàries pactades i no pactades).

Deixa el teu comentari