• ajuda@registrelaboral.cat

Qualsevol PYME o autònom pot disposar d'un sistema de registre de la jornada laboral conforme a la normativa vigent.

Conforme a la normativa

Comoditat

Fiabilitat

Informes en temps real

Característiques

Conforme a la
normativa
El nostre sistema garanteix que tot empresari pugui dur un registre de la jornada laboral de tots els treballadors segons la normativa actual, essent irrellevant l’activitat econòmica de l’empresa, el nombre de treballadors que presten els seus serveis i la distribució horària. Facilitem a l’empresari un mecanisme que li permetrà tenir coneixement de la situació dels seus treballadors i facilitar aquesta informació quan així li sigui requerida per l’autoritat competent de forma immediata i segons les instruccions vigents.

Comoditat i facilitat
El registre es podrà realitzar sense que suposi càrrega econòmica i/o administrativa per a l’empresari, ja que es no necessita la instal·lació de cap tipus de sistema extern ni tampoc caldrà assignar a un treballador/a de l’empresa la realització de tasques de control o de comprovació del compliment del registre de la jornada.
El sistema també es caracteritza per la facilitat en la seva utilització. El treballador només ha de disposar de internet al seu mòbil, tablet o pc per poder registrar l’inici i la finalització de la seva jornada diària, sense haver de suposar cap pèrdua de temps de treball. A més a més, el seu ús és apte qualsevol que sigui l’edat del treballador/a, donada la seva senzillesa.

Fiabilitat
Com que el dispositiu disposa de posició GPS, no pot ser objecte de cap manipulació. Per tant, demostra de forma fiable que el moment en què el treballador fitxa es troba al centre de treball. En el cas de centres de treball mòbils també funciona a la perfecció, fent constar el lloc i temps on comença i finalitza la seva jornada laboral.

Informes
El nostre objectiu principal consisteix a facilitar les tasques diàries de l’empresari. Així doncs, el sistema sempre estarà actualitzat per tal que el responsable de l’empresa pugui veure en qualsevol moment els treballadors que estan treballant, els que han acabat la seva jornada laboral, els que estan de baixa o de vacances. Al finalitzar cada mes, facilitarem un informe del registre de la jornada de cada treballador, per tal que se’ls entregui una còpia i, en el seu cas, als seus representants.

Contracta'l i aprofita els avantatges que t'ofereix.

Registre de les jornades laborals dels treballadors online